Prawo

foto

Upadłość i jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące

Upadłość i jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane przeniesienie części

Nowe prawo budowlane - przeniesienie części treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r do materii Ustawy Prawo geodezyjne i zmiana Ustawy Prawo budowlane konsekwencja zmian Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W który sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej

W który sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, którzy pragneliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Rejestr akcjonariuszy ustawa przewiduje kary

Nowelizacja KSH Rejestr akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne jakie składniki majątku nie wchodzą

Prawo restrukturyzacyjne - jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych Nowe wymagania

Elektronizacja zamówień publicznych Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą:.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne blog i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne blog i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również związanych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia prawo użycia broni i

Ustawa o ochronie osób i mienia prawo użycia broni i Uczestnicy procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia również zarzutów i wniosków.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Wypełnianie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie wykorzystywania ze środowiska Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Uchwały i inne akty normatywne wiedzy w zakresie organizacji

Gmina i Uchwały i inne akty normatywne wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę