podatki taxi


Artykuł omawia szereg praktyk, jakie w ostatnich latach zyskują jeszcze większe zastosowanie w życiu firm (w tym: odwrotne obciążenie VAT, piruet towarami używanymi, sprzedaż zagraniczna). Uwzględnia przy tym najświeższe zmiany w przepisach, np. w zakresie jednolitego pliku kontrolnego, klasyfikacji środków trwałych, stawki minimalnej odliczenia VAT itd. A co najważniejsze obejmuje zaktualizowaną na r. politykę rachunkowości. Brak znajomości tych przemian może przyczynić się do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm). Wszelkie przemiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie przemiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego wielce przydatne na rzecz księgowych są gotowe instrukcje księgowe w postaci wzorów regulujących normy postępowania według nowo-obowiązujących przepisów prawnych.Dzięki w opisie dowiedzą się Państwo m.in.:- jakże sporządzić albo zaktualizować (w wyniku zmian w ustawie o rachunkowości) politykę rachunkowości.- jakim sposobem powinien wyglądać obieg dokumentów oraz skrupulatne instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego,- w który sposób przeprowadzić szybko i sprawnie inwentaryzację,- jakie procedury księgowe powinny posiadać moc prawną w gospodarce kasowej i magazynowej,- w który sposób prawidłowo zakwalifikować i zaksięgować wartości niematerialne i legislacyjne również działalność inwestycyjną i remontową,- jakie procedury powinny być stosowane przy kwalifikacji ponoszonych wydatków firmy za służbowe komórki, laptopy, Internet, za eksploatację samochodów prywatnych pracowników,- co oznacza na rzecz księgowości skorzystanie z pomocy unijnej przy nabyciu środka trwałego nabytego za środki z dotacji (pomoc de minimis),- jakim sposobem rozliczać księgowo i jakie obowiązki dokumentacyjne powinno się wypełnić wobec: pracowników etatowych, zleceniobiorców na umowę zlecenie także twórców na umowę o dzieło,- jakże traktować umowy najmu oraz podobne, zawierane z podmiotami zagranicznymi;- jakże postępować w przypadku kapitalizacji odsetki dodatkowo wdrożenia mechanizmu „cash-poolingu.- jak rozliczać w obszarze podatkowych kosztów uzyskania przychodów obciążające płatnika składki ZUS w zależności od poszczególnych tytułów ubezpieczeń - jaki wpływ na podatkowe koszty uzyskania przychodów mogą mieć transakcje rozliczane gotówkowo- kiedy usługi budowlane podlegają rozliczeniu w toku procedury odwrotnego obciążenia- w jakich wypadkach możliwym jest składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne, a kiedy bez użycia elektronicznych środków komunikacji,- którzy podatnicy CIT stosują stawkę podatku w wysokości %,- kto w roku jest obowiązany do przekazywania JPK. Integralną częścią książki jest płyta CD, na której znajduje się przeszło wzorów (w tym wszystkie omawiane w artykule instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów. Wpis zawiera:- zagadnień księgowych i podatkowych zaktualizowane na stycznia r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych)- innowacyjnych zagadnień księgowych i podatkowych (to są nowe zagadnienia, jakie nie dotychczasowy poruszane w wydaniu z r.), które wiążą się po największej części ze zmianami w przepisach- Zaktualizowany wzór polityki rachunkowości - aktualizacja jest związana z obszernymi zmianami ustawy o rachunkowości, jakie weszły w życie r.- Poszerzoną grupę docelową o fundacje i stowarzyszenia (przedstawiamy obszerny zależność polityki rachunkowości razem z zakładowym planem kont dodatkowo na rzecz tych jednostek) W r. weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach.Związane są one z:- wejściem w życie r. nowelizacji o rachunkowości (Dz. U. z r. poz. ), która powoduje konieczność dokonania aktualizacji polityki rachunkowości.- opublikowaniem r. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz Urz. Min. Fin. Z r. poz. ) w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, co powoduje mus aktualizacji instrukcji inwentaryzacyjnej.- wejściem w życie w dniu r. ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z r. poz. ). Obniża ona limit dokonywanie płatności wśród przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego. Wprowadza też ograniczenia w obszarze możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nowelizacja ta spowodowała przymus aktualizacji instrukcji kasowej. Ponadto stała się ona podstawą do stworzenia nowej instrukcji rozliczania w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów transakcji rozliczanych gotówkowo w obszarze CIT i PIT.- Od r. w sprawach podatkowych z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowo podatku dochodowego od osób prawnych a podobnie w sprawach ewidencji i sprawozdań przewidzianych w ustawie o rachunkowości zacznie posiadać moc prawną nowa KŚT, wprowadzona poprzez rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z r. poz. ). Do wdrożenia przemian będą pomocne dwie nowe dokumenty: „Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych także „Instrukcja ewidencji środków trwałych zgodnie z KŚTR.- W dniu r. weszły w życie przepisy wprowadzające instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego do polskiego systemu prawnego. W związku z tym na płycie CD zamieszczamy plik Excel, który będzie pomocny w stworzeniu JPK.- Od r. obowiązuje reforma administracji Skarbowej, jaka wprowadza nowe regulacje i nowe wnioski w zakresie interpretacji podatkowych (ORD-IN , ORD-WS)- W dniu r. weszła w życie ustawa z r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę również niektórych innych ustaw (poz. ). W wyniku wejścia w życie tej ustawy wynagrodzenie w umowach zlecenia czyli umowach o świadczenie usług, do jakich stosujemy przepisy o zleceniu musi być ustalane z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (w r. wynosi ona zł). Na bazie tych zmian przedstawiamy zależność umowy zlecenia z uwzględnieniem stawki minimalnej.- O r. obowiązuje ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. ). Wprowadza ona w obszarze regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatkową, obniżona stawka podatku w wysokości % podstawy opodatkowania dla małych podatników również podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym w którym rozpoczęli działalność. W związku z tym przedstawiamy wzór instrukcji dopuszczalności stosowania stawki podatku w wysokości %.- Od r. obowiązuje ustawa z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług również niektórych innych ustaw (t.j. Dziennik Ustaw z poz. ze zm.), jaka wprowadza przemiany dotyczące zwrotu podatku naliczonego, kwartalnych rozliczeń Vat również zasad przesyłania deklaracji rozliczeniowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozszerza również krąg podatników zobowiązanych do sporządzania informacji podsumowującej. W związku z tymi zamianami przedstawiamy: - Wzór instrukcji zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w stanie prawnym obowiązującym od r.;- Wzór instrukcji rozliczania VAT w okresach kwartalnych w stanie prawnym obowiązującym od r.; - Wzór instrukcji rozpoznania obowiązku przekazywania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej.- Od r. obowiązuj także nowelizacja ustawy o VAT w zakresie odwrotnego obciążenia. W związku z tą zmianą także mają na względzie trudności w stosowaniu tego mechanizmu podatkowego przedstawiamy: instrukcję podatkową dotyczącą sprzedaży towarów elektronicznych dodatkowo instrukcje stosowania procedury opodatkowania usług budowlanych w toku procedury odwrotnego obciążenia.

Copyright © 2019 podatki umowa o pracę